inici fundació estudis erasmus recerca professorat hemeroteca secretaria on-line mediateca contacte
 
castellano
Informació LSSI
Propietat intel·lectual i Industrial
Ús correcte de la pàgina web
Modificacions
Enllaços amb tercers
Ús de Cookies
Notificacions
Legislació aplicable. Submissió a fur
Règim de responsabilitats
Política de protecció de dades de caràcter personal
Informació LSSI
1. Denominació social: Fundació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de las Illes Balears (ESADIB). 2. NIF: G-57413064
3. Domicili: C/ de Morer, 6
4. Direcció de correu electrònic: info@esadib.com
5. Telèfon: 971 71 36 38
6. Fax: 971 71 32 15
7. A la pàgina web trobareu el Catàleg de productes que s’ofereixen.
8. Hi ha a disposició del Client el llistat de preus acadèmics per al seu coneixement.
9. Seguint els preceptes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears s’imparteixen estudis superiors de Art Dramàtic en l’especialitat de Interpretació.
 
Propietat intel·lectual i Industrial
Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitat, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, i demés elements que apareixen en la pàgina WEB. Així mateix el noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus de continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel•lectual e industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel•lectual mencionada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari te prohibit qualsevol ús no consentit total o parcialment de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel•lectual o industrial de l’entitat ver la pàgina i/o el seus continguts.
L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal vers qualsevol Usuari que realitzi accions que impliquin reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixin una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial de la mateixa.
 
Ús correcte de la pàgina web
Les presents Condicions d’Ús, regulen l’accés y la utilització de la pàgina web. La utilització d’aquesta Web se li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des del mateix moment del accés i inici de la navegació per la mateixa, accedint a qualsevol dels seus continguts, des d’aquest mateix moment l’usuari accepta de manera expressa, les present condicions generals. Així mateix l’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis i productes que oferta la entitat en el web. L’usuari es obligat des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web, els seus continguts i el seus serveis amb conformitat a la llei, les bones costums i l’ordre públic. Utilitzant la diligència adequada a la natura del servei del que es gaudeix mitjançant la pàgina web.
A) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers y en general la normativa vigent.
B) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fe inaccessible o deterior la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudir de la mateixa per altres Usuaris.
C) L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o malmetre les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Web.
D) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels seus serveis, o en qualsevol del equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol Usuari altre usuari, del proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
E) No realitzar activitats publicitàries, promocional o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb dades personal de tercers.
F) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per a us propi, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.
G) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel•lectual, industrial o secrets de tercers, ni en general està prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del qual no es l’usuari, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.
H) L’usuari te prohibit realitzar pràctiques o actes de “spam” en l’ús o com a conseqüència del ús del Web o de les informacions i serveis amb finalitat de venda o altres de natura comercial, amb pluralitat de persones sense que hi hagi la seva prèvia sol•licitud o consentiment, ni qualsevol altre missatge no sol•licitat ni consentit prèviament a una pluralitat de persones, i a no enviar cadenes de missatges electrònics no sol•licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir a través del web.
I) L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.
 
Modificacions
L’entitat es reserva el dret de modificar, unilateralment en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquest casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Web.
 
Enllaços amb tercers
El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles mitjançant la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la que s’hi arribi des de el web de l’entitat.
 
Ús de Cookies
Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que és generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació: la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la nostra pàgina web, el disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva última visita a la nostra web, elements de seguritat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. L’entitat podrà utilitzar les “cookies” quan els usuaris naveguin per les pàgines del Web encara que per accedir i utilitzar aquesta no és necessari que permetin la instal•lació de “cookies”. Les “cookies” s’associen únicament amb el seu ordinador però no proporcionen dades que permetin deduir el nombre de l’usuari, ni poden llegir les dades del disc dur de l’ordinador de l’usuari ni detectar “cookies” creades per tercers. L’usuari te la possibilitat de configurar els seu navegador, d’acord amb les instruccions i manuals que siguin de l’aplicació, per ser avisat en la pantalla de la recepció de “cookies” i per impedir la instal•lació de “cookies” en el disc dur. Tot això de conformitat amb l’ART. 22.2 De la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 Reial Decret - llei 13/2012, amb la seva nova redacció.
 
Notificacions
Als efectes de les Presents condicions Generals, i per qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquests tindran que dirigir-se mitjançant correu electrònic info@esadib.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran d’acord a les dades aportades per aquest al registrarse a la pàgina web. L’Usuari accepta expressament i per totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina Web i/o la contractació dels serveis oferts a la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de les esmentades comunicacions.
 
Legislació aplicable. Submissió a fur
Les pressents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en lo dispost en aquest contracte en matèria de interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els hi pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les present condicions contractuals.
 
Règim de responsabilitats
A) L’Usuari reconeix i accepta que l’ utilització de la pàgina web, així com la prestació dels serveis i o venda de productes en ell oferts es realitza sota el seu risc i responsabilitat.
B) L’entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l’usuari degut a l’ incompliment per part d’aquest, de la Llei, la moral i les bones costums, així com l’ordre públic, o l’ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb fins o efectes il•lícits o contraris a lo establert en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que en el seu cas resultin d’aplicació. Específicament les derivades de les presents actuacions: infracció dels drets de propietat industrial i intel•lectual, la infracció del secret professional, la infracció dels dreta a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i lo relatiu a la protecció de la infància i la joventut, la realització dels actes de competència deslleial, la realització de publicitat il•lícita o actes constitutius de delicte o de natura pornogràfica. La il•licitud o falta de veracitat , exactitud, fiabilitat, pertinència, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris no realitzades directament per l’entitat.
C) L’entitat en cap cas respon als danys soferts per l’usuari derivats de les interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en el aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivats per causes alienes a l’entitat, que impedeixin o endarrereixin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema, la disponibilitat, l’accessibilitat i el funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
D) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de la qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats, i no respondrà del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.
E) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats del retard o bloqueig en l’ús, causat per deficiències o sobrecarregues de internet o en altres sistemes electrònics.
F) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del portal i que no siguin atribuïbles a l’entitat.
G) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de la impossibilitat de donar Servei, vendre productes i/o permetre l’accés per causes no imputables a l’entitat, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major; així com del incompliment o compliment defectuós o finalització per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del Web.
H) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari, que puguin deure a l’existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis donats per tercers mitjançant el Web, produint alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
I) L’entitat en cap cas respon dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condició, característiques i circumstàncies d’accés i ús que els usuaris fam del Web, i de les informacions i serveis, així com del incompliment per part del usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.
J) L’entitat no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer a la pàgina als que puguin accedir mitjançant link que en aquesta s’hagi establert.
K) En el cas de qualsevol de les condicions generals, i/o particulars en el seu cas, fora declarada nul•la, i/o invàlida, allò no afectarà a la eficàcia de la resta que seguiria sent vinculant entre les parts. En el supòsit de que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals, i/o particulars en el seu cas, establertes; això no suposarà que es renuncia amb caràcter general el compliment de la resta de condicions i tampoc suposarà la creació d’un dret adquirit per l’altra part.
 
Política de protecció de dades de caràcter personal
1.1 Als efectes de la disposició en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ESADIB, informa a l’Usuari/client de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes en la pàgina web per i per l’ESADIB, i baix la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis i/o venda dels productes oferts en la pàgina web. Aquest fitxer es troba inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades sota el nom de CLIENTES/USUARIOS.
1.2 L’usuari/client accepta expressament de incloure les dades recollides durant la navegació per la pàgina, o proporcionats mitjançant la complementació de qualsevol formulari, això com els derivats d’una possible relació comercial, amb el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en tots el llocs del web en el que s’hi sol•licitin dades, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, de caràcter obligatori o no de recollida de dades com a tal. A tot això el client decideix registrar en la pàgina web de la nostra empresa, li sol•licitem les dades necessàries per als fins a que està destinada l’activitat de la nostra empresa.
1.3 El client podrà exercir, respecte les dades recollides en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel•lació de dades i oposició, sempre que resulti pertinent i, podrà exercir per cada client a través d’un formulari de solicitat de cancel•lació que ens sol•licitarà per correu electrònic. La sol•licitud escrita i firmada podrà ser enviada per correu postal a la següent direcció: ESADIB, amb domicili al C/ de Morer, 6 (07001 Palma), adjuntant ambdós casos fotocopia del DNI del client.
1.4 L’ESADIB informa que si un CLIENT es vol registrar a l’ESADIB, si li demanaran una sèrie de dades com complementació obligatòria tal i com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s’aporten/complimenten aquestes dades no tindrà lloc l’alta en la pàgina web de l’ESADIB. Serà obligació de tots el clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada.
1.5 El CLIENT accepta que l’ESADIB pugui utilitzar “cookies” i seguiment d’IPs amb la finalitat de recollir dades a efectes estadístics.
1.6 L’ESADIB es compromet en l’ utilització de les dades incloses en el fitxer anteriorment descrit, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar d’acord amb la finalitat del fitxer, així com de donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb lo establert pel Real Decreto 1720/2007 per el que s’aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.
1.7 Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxer automatitzats de l’ESADIB, sent aquesta entitat la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, conforme a la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registre General de la Agencia de Protecció de Dades.
En el formularis del Registre on es guarden les dades de caràcter personal, es senyalaran els distints camps de complementació necessària per a realitzar el registre corresponent. Així, tret que s’indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes impliqui un minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s’indiqui un altra cosa.
1.8 El tractament automatitzat a que seran sotmeses totes les dades amb caràcter personal recollits a conseqüència de la sol•licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció u operació realitzada a a través d’aquesta pàgina web (inclosos, aquest efectes, els que siguin facilitats per els clients per a la publicació d’anuncis), tenen com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb l’entitat propietària d’aquesta pàgina.
1.9 També seran utilitzats per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als que el client decideixi subscriure’s o utilitzar, per exemple:
• En el cas de que s’hagi subscrit la recepció de butlletins informatius, les seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament d’aquest butlletí.
• En el cas que hagin autoritzar l’enviament de publicitat, les seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través dels mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les direccions de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcionin a través del mateixos, seran utilitzats exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Tot això de conformitat amb l’art. 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 reial decret-llei 13/2012, amb la seva nova redacció.
1.10 L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Això no obstant, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personal i de qualsevol altra informació que tingui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i que sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentaries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en el fitxers de titularitat de l’ESADIB inclús una vegada finalitzada les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament amb fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant el terminis establerts, a disposició de les autoritats administratives o judicials.