Convocatòria Professorat

CONVOCATÒRIA DE PLAÇA DE SUBSTITUCIÓ  de professor de l’àrea de moviment
L’oferta es gestiona a través del SOIB
04 2022 005441
Professor/a àrea de Moviment / JORNADA COMPLETA

Assignatures: Expressió corporal, esgrima, acrobàcia i mim i pantomima.

FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS
1
30/09/2022
06/10/2022

 • Impartir les assignatures que li encomani l’equip directiu docent, relacionades amb la seva especialitat.
 • Avaluar els alumnes segons els criteris indicats a la guia docent. 
 • Assistir obligatòriament a tots els claustres de professors i les reunions de departament i reunions d’avaluació.
 • La feina administrativa corresponent al seu lloc de feina (elaboració de la documentació acadèmica, control d’assistència i retards dels alumnes, introduir les notes al CODEX, elaboració de les guies docents i cronogrames, registres d’avaluació contínua, etc.)
 • Altres tasques:
 • Atenció als alumnes,
  • Coordinació de la tasca docent 
  • Participació en els òrgans i comissions a què estiguin assignats
  • Desenvolupament dels plans i projectes del centre
  • Col·laboració en la gestió del centre i la realització de les accions derivades de la implantació del sistema de qualitat, i/o a complementar les hores destinades al programa de recerca, si escau, i/o a la dedicació per ocupar càrrecs directius i de coordinació, etc.
  • Participar en la realització d’activitats formatives incloses en el pla de formació o altres activitats al centre degudament programades, a activitats relacionades amb la docència, la preparació de classes, la formació permanent o a qualsevol altra activitat artística o pedagògica complementària.