Erasmus

Erasmus is one of the four programs that are part of Lifelong Learning Program me led by the European institutions, which aims to contribute to the creation of an advanced knowledge society with sustainable economic development, more and better opportunities jobs and greater social cohesion. The overall objective is to facilitate sharing, cooperation and mobility between education and training systems in European countries involved, so that they become a quality benchmark in the world.

The ERASMUS program meets the needs of teaching and learning of all participants in formal higher education, as well as the institutions and organizations providing or facilitating such education and training.

This program covers various exchange activities at European level: studies students, interns, teacher mobility, personnel training, organization of mobility, intensive courses, intensive language courses and preparatory visits.

On 2009 ESADIB received recognition from the European institutions with the award of the Erasmus University Charter Standard which allows you to establish cooperation and exchange of mobility with other European colleges.

Erasmus Charter

Erasmus Policy Statement 2021-2027

 

Erasmus és un dels quatre programes que formen part del Programa d’Aprenentatge Permanent liderat per les institucions europees, l’objectiu de les quals és contribuir a la creació d’una societat de coneixement avançat amb desenvolupament econòmic sostenible, més i millors oportunitats d’ocupació i major cohesió social. L’objectiu general és facilitar l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació als països europeus involucrats, perquè es converteixin en un punt de referència de qualitat en el món.

El programa ERASMUS satisfà les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants en l’educació superior formal, així com les institucions i organitzacions que proporcionen o faciliten aquesta educació i capacitació.

Aquest programa cobreix diverses activitats d’intercanvi a nivell europeu: estudiants d’estudis, passants, mobilitat de professors, formació de personal, organització de la mobilitat, cursos intensius, cursos intensius d’idiomes i visites preparatòries.

L’any 2009, l’ESADIB va rebre el reconeixement de les institucions europees amb l’obtenció de la Carta Universitària Erasmus, que li permet establir la cooperació i l’intercanvi de mobilitat amb altres universitats europees.

Carta Erasmus

Document de la Política Erasmus 2021-2027

Incoming

Students

Esadib is welcoming students under the frame of Erasmus + Program. You can apply either for one semester or for the full academic year. If you are considering to apply, please take into account that an inter-institutional agreement must exist between your institution and ESADIB.

Our lectures are in Catalan, so you should be able to understand our language, or at least, to prove that you understand and speak Spanish at a level B1.

In order to apply please use the online form until JULY 15TH (included) for next academic year mobilities (all semesters), and from SEPTEMBER 1ST until DESEMBER 10TH (included) only for 2nd Semester current academic year mobilities. ONLY APPLICATIONS SENT USING THIS ONLINE FORM WILL BE TAKEN INTO ACCOUNT. All applications received after deadline will be rejected.

 • You will be asked to attach the following documents:
  A good picture of yourself (jpeg)
 • Motivation letter
 • Transcript of your grades and credits done until now
 • In case you have it, link to any video where it can be seen your dramatic abilities (it is not obligatory)

All applications received by ESADIB will be sent to the director of studies that will make the selection amongst the candidates. Once that selection is made, the ESADIB will provide letters of acceptance or rejection to each applicant’s home institution.”

 

Staff

We welcome staff from partner institutions for both teaching and staff training mobility. The applications of incoming staff must be requested directly to our Faculty Erasmus Coordinator to the address:
erasmus@esadib.com

Deadline: throughout the school year.

Outgoing

Els alumnes i el personal docent i no docent de l’ESADIB tenen la possibilitat de realitzar una mobilitat internacional dins del Programa Erasmus +. Aquesta mobilitat es podrà dur a terme dins de les Escoles Superiors d’Art dramàtic de la Unió Europea amb les quals la nostra escola tingui signat un acord bilateral.

Alumnes

Mobilitat d’estudiant per a estudis (SMS)

Requisits

Els requisits que estipula el Departament de Mobilitat són:

 

 • El nombre de crèdits ECTS mínims per poder participar en una mobilitat serà de 19 i la mobilitat no podrà ser superior a un semestre.
 •  L’escola recomana realitzar la mobilitat durant el 2n semestre del 3r curs principalmen o al 1r i 2n semestre de 4t curs.
 • Si la mobilitat es realitza el 2n semestre de 4t curs, l’alumne haurà de presentar un títol oficial de nivell B2 d’anglès, en el moment que no cursi l’assignatura de Teatre en llengua anglesa que el capacita.
 • No podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al TFE (Treball Fi d’Estudis)

Nombre d’intercanvis

El nombre d’intercanvis es calcula cada any en funció del nombre d’alumnes que integren cada curs, per la qual cosa pot variar proporcionalment perquè els grups no es vegin afectats acadèmicament.

Una vegada fixat el nombre d’intercanvis de l’any en curs, el criteri de selecció de l’alumnat és el següent:

 • Expedient acadèmic (45%)
 • Nivell d’idioma del país de destinació (35%)
 • Motivació i autonomia (20%)

Finalitzada l’assignació, el Departament de Mobilitat de l’ESADIB confirmarà a cada alumne l’adjudicació de la beca i, una vegada assignades les beques, es convocarà una reunió informativa amb els alumnes seleccionats per a la mobilitat.

 

Termini

Les inscripcions es faran a través d’aquest formulari online.
Data límit: de 19/01/2021 a les 00:00 fins el 19/02/2021 a les 23:59h. NO S’ACCEPTARAN EN CAP CAS SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI.

Adjunts

Normativa

Carta Erasmus de l’alumne

+ Podeu consultar el Llistat d’Acords Institucionals accedint a l’enllaç de la Normativa.

 

 

Mobilitat d’estudiant per a pràctiques (SMP)

Requisits:

 • Les pràctiques a l’estranger poden tenir una durada de un mínim de dos mesos i un màxim de 12. El programa Erasmus+ permet realitzar intercanvis múltiples a l’estranger, com a estudiant recentment titulat en pràctiques, sempre que les estades en altres països no superin els 12 mesos i a condició que les realitzis l’any següent a la teva graduació o llicenciatura i les sol·licitis mentre encara estiguis matriculat.
 • La UE finançarà un màxim de 3 mesos.
 • Les pràctiques han de respondre a les necessitats d’aprenentatge i desenvolupament personal de l’estudiant relacionades amb la seva titulació i estar integrades, sempre que sigui possible, en el seu programa d’estudis. Els períodes de pràctiques es poden realitzar en qualsevol organització radicada en un país del programa Erasmus+ (amb l’excepció de les institucions, organismes i agències de la UE).
 • Com a interessat hauràs de ser tu mateix qui entris en contacte amb les empreses per a negociar el teu programa de pràctiques.

Adjunts

Portal pràctiques ERASMUS

 

Termini

Data límit: de 19/01/2020 a les 00:00 fins el 19/02/2021 a les 23:59h. Utilitza aquest formulari en línia.
NO S’ACCEPTARAN EN CAP CAS SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI.

Mail de contacte

*Si necesitas documentación en cualquier otro idioma escríbenos a / If you need the documentation in another language contact us erasmus@esadib.com

Staff

Mobilitat de personal docent i no docent

El personal docent i no docent de l’ESADIB pot participar en programes de mobilitat Erasmus per a impartir o rebre formació. Només es podrà realitzar durant el període en el qual el personal docent i no docent presti servei contractual amb l’escola.

La mobilitat per a impartir docència (personal docent) es realitzarà exclusivament en un centre educatiu amb Carta Erasmus+, amb el qual existeixi un acord interinstitucional.

La Mobilitat per a rebre formació (personal docent i no docent) es podrà dur a terme en institucions educatives (sense necessitat que existeixi un acord interinstitucional) i centres de formació. Els participants hauran de presentar un esborrany del Programa de Formació (Erasmus Training Mission Programme) després d’haver-ho consultat amb la institució/ centre d’acolliment. Amb anterioritat a l’inici de la mobilitat, el programa final haurà d’estar formalment aprovat tant per la institució d’origen com per la d’acolliment, mitjançant l’intercanvi de cartes o correus electrònics.

Tendran preferència els participants que no hagin gaudit mai d’una mobilitat. En el cas d’haver gaudit d’alguna mobilitat, tendran preferència aquells sol·licitants la mobilitat dels quals no s’hagi produït en el curs anterior i, en darrer terme, els que menys mobilitats hagin duit a terme.

 

Objectiu

La Mobilitat per a formació de personal docent i no docent a una altra institució d’educació superior té com a objectiu permetre que els beneficiaris aprenguin de les experiències i bones pràctiques de la institució d’acolliment i millorin les aptituds que requereix el seu lloc actual de treball: breus comissions de serveis, observació de professionals, visites d’estudis, etc.

 

Durada

La durada mínima serà d’entre 2 a 5 dies, amb un mínim de 8 hores lectives.

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica dependrà del grup al qual el país de destinació pertanyi i del seu nivell de vida. Aquesta ajuda es divideix en ajuda per a despeses de viatge i ajuda per a cobrir les dietes i l’allotjament. L’Agència Nacional finançarà únicament una setmana (5 dies lectius sense incloure els dies de viatge, en total un màxim de 7 dies).

 

Termini
Al llarg del curs.

 

Mail de contacte
erasmus@esadib.com

Adjunts
Llistat d’acords institucionals
Normativa