Erasmus

CLICK FOR INBOUND ERASMUS INFORMATION IN ‘ENGLISH’

Ajuda per Ucraïna

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a l’educació, formació, joventut i esport. Dona suport al pilar europeu de drets socials, a l’educació, formació, joventut i esport, i contribuir a la creació d’una societat del coneixement desenvolupada, amb més i millors oportunitats d’ocupació, major inclusió, cohesió social i sostenibilitat mediambiental. El seu predecessor, el Programa Erasmus fou proposat el 1987 per les institucions europees com a part del Programa d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) per facilitar l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació als països europeus involucrats.  

Amb les accions KA1 del programa Erasmus+ (guies oficials), es poden rebre ajuts a la mobilitat per activitats d’intercanvi amb països de la U.E., i països de fora de la U.E., per mobilitat d’estudiants per estudis o pràctiques, i a la mobilitat del personal docent i no docent tant per formació com per docència. 

 

L’ESADIB és signatària de la Carta Erasmus, als principis de la qual s’acull, per a promoure la cooperació i l’intercanvi de mobilitat amb altres institucions.

És beneficiària d’un projecte KA131-HED per mobilitat física, i mixta (virtual+física) dels estudiants i personal docent i no docent en institucions d’Educació Superior, amb fons de política interior, que permet la mobilitat majoritàriament entre països del programa però també de fora de la U.E. en certes circumstàncies. Amb aquest projecte, l’ESADIB pot enviar i acollir estudiants, professorat i personal que vulguin perfeccionar les seves habilitats i ampliar horitzonts multiculturals i lingüístics. 

La mobilitat pot ser sortint (estudiants i personal de l’ESADIB pot efectuar mobilitat a altres institucions fora del territori nacional) o entrant (estudiants o personal d’institucions de fora del territori nacional poden venir a l’ESADIB). Els tipus de mobilitat són: 

  • Mobilitat d’estudiants per estudis (SMS, Student Mobility for Studies): intercanvi que es pot dur a terme durant els estudis de grau o equivalent.
  • Mobilitat d’estudiants per pràctiques (SMT, Student Mobility for Training): Pràctiques per a estudiants un cop acabats els estudis.
  • Mobilitat de personal docent i no docent:
    • Per formació (STT, Staff for Training): Mobilitats per rebre formació directa o a través d’observació.
    • Per ensenyament (STA, Staff Teaching Assignment): Mobilitats per impartir docència, o convidar personal per impartir docència a l’ESADIB. Es pot combinar amb formació en la mateixa mobilitat.
  • Mobilitat de projectes BIP (Blended Intensive Program), projecte mixt d’aprenentatge virtual i físic, involucrant 15 o més participants de 3 o més institucions d’Educació Superior de la U.E. 

Per més informació, podeu consultar les guies dels projectes Erasmus+ de mobilitat en educació superior dels que disposa l’ESADIB durant el curs 2023-24, amb contingut important per tothom que vulgui demanar i efectuar mobilitat ERASMUS+: 

Els estudiants us podeu descarregar l’Erasmus+ App, disponible per Android i Apple.  

SOL·LICITUDS MOBILITAT ESTUDIANTS I PERSONAL

 

El Departament de Mobilitat de l’ESADIB, creat el 2014, coordina la mobilitat Erasmus:

 

Documentació d’interès del Departament de Mobilitat de l’ESADIB:

Podeu consultar la normativa de l’ESADIB (condicions, requisits, terminis, criteris de selecció) per participar en mobilitat ERASMUS+  en aquests enllaços: 

 

Alumnes: Termini de sol·licituds (Periodicitat anual, s’informarà de la propera convocatòria)

Data límit: de 15/12/2023 a les 00:00 fins el 25/01/2024 a les 23:59h. NO S’ACCEPTARAN EN CAP CAS SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI.

ESTUDIANTS PER ESTUDIS emplenant aquest formulari en línia.
ESTUDIANTS PER PRÀCTIQUES emplenant aquest formulari en línia.

 

Personal docent i no docent: Termini de sol·licituds