Títol Superior
d’Art Dramàtic

L’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears imparteix els ensenyaments per a obtenir el Títol Superior d’Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació, segons BOIB 81, del 14 de juny de 2014, Decret 26/2014. Aquests estudis tenen una durada de quatre cursos, equivalents amb caràcter general al títol de grau universitari.

Guies
docents

Guia docent
Primer curs

Guia docent
Segon curs

Guia docent
Tercer curs

Guia docent
Quart curs