L’escola

L’ESADIB és una escola d’iniciativa pública que respon als interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els ensenyaments i totes les activitats de l’ESADIB contribueixen al desenvolupament de l’art dramàtic en tots els seus vessants: metodològiques, pedagògiques, artístiques, científiques i tecnològiques; a la formació de professionals, i a l’expansió de la cultura, especialment pel que fa als aspectes de les arts escèniques.

Per a complir l’objectiu de ser un referent en la formació artística superior, l’ESADIB ofereix uns ensenyaments de qualitat, adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i distingides per la creativitat, recerca i innovació dels nostres alumnes dins del camp de les arts escèniques.

Equip directiu

Sra. Maite Villar
Direcció acadèmica

Sr. Biel Jordà
Cap d’estudis

Sra. Irene Pascual
Secretaria acadèmica

Qualitat

A partir del curs 2018-2019 l’ESADIB –conjuntament amb la Direcció General de Política Universitària i Educació Superior– han impulsat el nivell bàsic del Sistema de Garantia de la Qualitat intern i extern del títol superior d’Art Dramàtic, d’acord amb el model de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), segons les recomanacions de l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA).

En aquest moment està en procés d’elaboració, per aquest motiu, es va crear al setembre de 2018 la comissió per a dur a terme el Sistema de la Garantia de la Qualitat del títol Superior d’Art Dramàtic, conformada pels següents membres de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB):

Sra. Maite Villar // Direcció acadèmic de l’ESADIB

Sr. Biel Jordà // Cap d’estudis de l’ESADIB

Sra. Irene Pascual // Secretaria acadèmica de l’ESADIB

Sr. Xavier Martínez // Coordinador del Sistema de Qualitat

Igualtat i prevenció

L’ESADIB disposa d’un PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE CASOS D’ ASSETJAMENT SEXUAL, ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ASSETJAMENT PER MOTIU DE L’ORIENTACIÓ SEXUAL, ASSETJAMENT PSICOLÒGIC, I CONFLICTES INTERPERSONALS.

ESADIB, com a institució pública especialitzada en la formació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les arts escèniques, vol aconseguir un entorn formatiu i de treball segur i respectuós, i evitar qualsevol tipus d’assetjament. Per això, s’ha dotat d’un instrument que  té per objectius:

  • Establir els mecanismes de prevenció, de protecció i resposta  per evitar que es produeixin situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.
  • Informar, sensibilitzar i formar a tot el personal i l’alumnat en matèria d’assetjament.
  • Definir els òrgans responsables i les responsabilitats dels membres que intervenen en l’aplicació del present protocol.
  • Determinar el circuit i procediment d’actuació davant situacions d’assetjament.

Així mateix, el dia 11 de juliol del 2022 es va constituir l’equip psicosocial de la Fundació FESMAE, el qual està format per l’equip directiu, representants de l’alumnat, un membre del comitè de salut i comitè d’empresa i la cap de recursos humans, amb la funció d’investigar i emetre informes vinculants davant possibles casos d’assetjament.

Qualsevol empleat/da o alumne/a inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest protocol que es consideri víctima d’assetjament sexual, d’assetjament per raó de sexe o d’orientació sexual o d’assetjament psicològic en el seu àmbit laboral o centre d’estudis i, fins i tot, qualsevol persona que tingui coneixement de situacions d’assetjament, pot presentar una denúncia o comunicar els fets a l’investigador psicosocial.

Abans de presentar una denúncia i també en qualsevol moment, pot sol·licitar informació, assessorament o orientació al cap d’estudis del centre si és un alumne/a i a la cap de Recursos Humans com a coordinadora del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació si és un/a treballador/a

En el cas que sigui una dona, també pot contactar amb l’Institut Balear de la Dona per telèfon (971 178 989) o per correu electrònic (ibdona@caib.es).

El procediment d’actuació davant una queixa en matèria psicosocial s’ha d’iniciar per escrit mitjançant una sol·licitud d’inici de protocol d’assetjament (vegeu-ne el model en l’annex I del protocol), que ha de lliurar o enviar la persona demandant a l’investigador psicosocial que hagi assignat la Fundació. En el cas que la persona assetjada sigui alumna, també pot comunicar-ho al tutor o tutora que li correspongui, la qual cosa ha de posar en coneixement de l’investigador psicosocial.

Fons documental

L’escola compta amb un fons documental especialitzat en arts escèniques (llibres, revistes, DVD). Se situa a la biblioteca de l’ESADIB i està obert per a la seva consulta a personal investigador intern i extern i als estudiants de l’escola.

 

Matins

De dilluns a divendres de 9h a 14h
Servei de catalogació dels fons, consulta i préstec.

Enllaç al catàleg

Cessió i lloguer
d’espais

L’ESADIB lloga i cedeix les seves instal·lacions per a la representació d’espectacles, assajos, esdeveniments, congressos, seminaris, exposicions, trobades i diverses activitats. Disposem d’aules polivalents i un auditori amb capacitat per a 110 persones.

Si vols consultar la disponibilitat, preus i condicions escriu-nos a esadib@fesmae.com

BOIB amb preus regulats

Notícies

19 juny, 2024

...

Entra

19 juny, 2024

J’AI PERDU LA TÊTE. Presentació del TALLER I 23-24 del grup de 3rB Les alumnes de 3r B i el professor Xavi Núñez presenten “J’AI P...

Entra

5 juny, 2024

HYPNOS. L’exposició dels somnis. Presentació del TALLER I 23-24 Les alumnes de 3r A i el professor Biel Jordà presenten “Hypnos. ...

Entra