Procés d’estabilització del cos de professors i PAS de la FESMAE

El 30 de maig del 2024

Modificació de la resolució mitjançant la qual es nomenem els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMA-IB) per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

 


El  14 de maig del 2024

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova l’Acord del Tribunal sobre el procés excepcional
d’estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de personal d’administració i serveis (PAS) i nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu del concurs

Vegeu la publicació al BOIB Núm. 63 del 14 de maig de 2024 (Fascicle 109 – Sec. II. – Pàg. 21781)

 


El 17 d’abril de 2024

Resolució del president de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) per la qual s’aproven les llistes informatives de l’ordre dels aspirants d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació i requeriment per a l’acreditació dels mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable, en els processos d’estabilització de la Fundació.

Llistat ESADIB en PDF (Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.)

Més informació i contacte per les places del CSMIB: Tribunal2@fesmae.com

Llistat CSMIB en PDF (Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.)

Més informació i contacte per les places del CSMIB: Tribunal1@fesmae.com

 


El 2 de febrer de 2024 ateses les al·legacions presentades sobre les llistes provisionals publicades el passat 19 de gener, es torna a publicar la llista amb la llegenda dels acrònims i amb les places ordenades per ordre de puntuació per tal de facilitar la seva interpretació als candidats.

Vegeu:


 

El 19 de gener de 2024 s’ha reunit el tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) i han fet pública la llista amb les puntuacions provisionals dels mèrits al.legats pels aspirants d’acord al punt 10.2 de la convocatòria. Aquesta llista s’ha de publicar al lloc web de la FESMAE i a la web del ESADIB

[Acta del Tribunal i LLista de puntuacions provisionals dels mèrits al.legats]

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per esmenar els erros de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al’legacions dels mèrits, com a conseqü.ncia d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en I’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al’legats. Durant aquest període no s’admet I’al.legació de mèrits no especificats a la declaració inicial. Les al’legacbns s’han de presentar al coneu electrònic: Tribunal2@fesmae.com

A continuació els acords del tribunal del procés excepcional d’estabilitazció per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de personal d’administració i serveis (PAS):

17 de gener de 2024
Acord del Tribunal per a la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de personal PAS

02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS

23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats

El passat 23 de desembre de 2023 es va firmar l’Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la FESMAE.

L’informació es troba recollida al BOIB Núm. 170 del 30 de desembre de 2022 Fascicle 310 – Sec. II. – Pàg. 61863

ATENCIÓ: CORRECCIÓ D’ERRADES SOBRE EL BOIB 170 DE 30 de desembre, al BOIB Núm. 10 del 21 de gener de 2023 / Fascicle 12 – Sec. II. – Pàg. 2215