Procés d’estabilització del cos de professors i PAS de la FESMAE

9 de juliol de 2024
Llistat definitiu de valoracions Tribunal 2 per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears [ESADIB] – PDF

 


El 3 de juliol de 2024
Llistat definitiu de valoracions Tribunal 1 pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears [CSMIB] – PDF

 


 

El 21 de juny de 2024

Llista provisional amb la baremació de les places del procés d’estabilització de l’ESADIB [PDF]

S’han baremat més places de les requerides després que el tribunal detectés que algunes autobaremacions, un cop revisades, havien resultat més baixes que la d’alguns altres aspirants que estaven en situació inferior. La puntuació total obtinguda per cada una de les persones aspirants és la que consta a la columna GTPOB-TR del llistat.

Les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini les persones interessades poden sol·licitar veure l’expedient de valoració. Amb aquesta finalitat, les persones interessades en tenir vista de l’expedient podran fer-ho dia 28 de juny en horari de 09 a 12 hores al Conservatori Superior de Música i Dansa, a l’aula 24. Les al·legacions s’han de presentar al registre de la Fundació mitjançant un escrit adreçat al tribunal. Els aspirants que estiguin interessats en tenir vista de l’expedient ho hauran de comunicar prèviament al correu electrònic: tribunal2@fesmae.com

 


 

El 30 de maig del 2024

Modificació de la resolució mitjançant la qual es nomenem els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMA-IB) per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

 


El  14 de maig del 2024

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova l’Acord del Tribunal sobre el procés excepcional
d’estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de personal d’administració i serveis (PAS) i nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu del concurs

Vegeu la publicació al BOIB Núm. 63 del 14 de maig de 2024 (Fascicle 109 – Sec. II. – Pàg. 21781)

 


El 17 d’abril de 2024

Resolució del president de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) per la qual s’aproven les llistes informatives de l’ordre dels aspirants d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació i requeriment per a l’acreditació dels mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable, en els processos d’estabilització de la Fundació.

Llistat ESADIB en PDF (Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.)

Més informació i contacte per les places del CSMIB: Tribunal2@fesmae.com

Llistat CSMIB en PDF (Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.)

Més informació i contacte per les places del CSMIB: Tribunal1@fesmae.com

 


El 2 de febrer de 2024 ateses les al·legacions presentades sobre les llistes provisionals publicades el passat 19 de gener, es torna a publicar la llista amb la llegenda dels acrònims i amb les places ordenades per ordre de puntuació per tal de facilitar la seva interpretació als candidats.

Vegeu:


 

El 19 de gener de 2024 s’ha reunit el tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) i han fet pública la llista amb les puntuacions provisionals dels mèrits al.legats pels aspirants d’acord al punt 10.2 de la convocatòria. Aquesta llista s’ha de publicar al lloc web de la FESMAE i a la web del ESADIB

[Acta del Tribunal i LLista de puntuacions provisionals dels mèrits al.legats]

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per esmenar els erros de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al’legacions dels mèrits, com a conseqü.ncia d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en I’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al’legats. Durant aquest període no s’admet I’al.legació de mèrits no especificats a la declaració inicial. Les al’legacbns s’han de presentar al coneu electrònic: Tribunal2@fesmae.com

A continuació els acords del tribunal del procés excepcional d’estabilitazció per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de personal d’administració i serveis (PAS):

17 de gener de 2024
Acord del Tribunal per a la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de personal PAS

02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS

23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats

El passat 23 de desembre de 2023 es va firmar l’Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la FESMAE.

L’informació es troba recollida al BOIB Núm. 170 del 30 de desembre de 2022 Fascicle 310 – Sec. II. – Pàg. 61863

ATENCIÓ: CORRECCIÓ D’ERRADES SOBRE EL BOIB 170 DE 30 de desembre, al BOIB Núm. 10 del 21 de gener de 2023 / Fascicle 12 – Sec. II. – Pàg. 2215