CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORS INTERINS DE L’ESADIB

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de maig de 2019 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·25/06/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·28/06/2019 Resolució del conseller d’Educació i Universitat i president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears per la qual es nomena la comissió tècnica de selecció de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·01/07/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el calendari per a la defensa oral del projecte docent.

·15/07/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 1 i la llista provisional dels aspirants que han superat aquesta primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·19/07/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants que han superat la primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·22/07/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 2 i la llista provisional de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·26/07/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·26/11/2019 Certificat expedit per la secretària de la comissió tècnica de selecció com mentre dia 22/11/19 es va constituir la comissió tècnica de selecció, en compliment de la resolució del secretari general, per delegació del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de data de 18 d’octubre de 2019, en base a la reclamació del Sr. Jaume Seguí Morro, segons dicta l’apartat 2 de la mencionada resolució.

·26/11/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants a cobrir la plaça de Dansa aplicada a l’art dramàtic que han superat la primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·03/12/2019 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publiquen les qualificacions de la Fase 2 de la plaça de Dansa aplicada a l’art dramàtic de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i s’estableix un termini de 25 dies hàbils, a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per esmenar els defectes dels mèrits presentats dins de termini (fins al 15/01/2020).

·21/01/2020 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista provisional de les persones que han superat les proves de la plaça de Dansa aplicada a l’art dramàtic de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

·25/02/2020 Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones que han superat les proves de la plaça de Dansa aplicada a l’art dramàtic de la convocatòria per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Documents