Anunci del conseller d’Educació i Formació Professional en qualitat de president del Patronat de la Fundació FESMAE-IB, pel qual es convoca un concurs per a la selecció provisional del director de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i de les bases de la convocatòria.

+ Accés a la publicació i bases de la convocatòria