NOMENAMENT DEL NOU DIRECTOR DE L’ESADIB

El president de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESADIB), l’Hble. Sr. Bartomeu Llinàs, facultat per la reunió del Patronat de dia 28 de juny de 2010, tal com estableix l’article 21 de l’Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006, pel qual es constitueix la Fundació per a l’ESADIB, nomenà al Sr Miquel De Marchi director de l’ESADIB des del dia 1 de juliol de 2010.