NOVA DIRECCIÓ DE L’ESADIB

El proper curs acadèmic 2012-13, l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) inicia etapa amb el projecte de direcció del Sr Pere Fullana Mas. L’equip directiu estarà integrat per Maite Villar, com a cap d’estudis, i Martí B. Fons, com a secretari acadèmic.


Fullana defineix l’ESADIB com el lloc de confluència de la formació, investigació i projecció de les arts escèniques a les Illes Balears. Els eixos en que bassa el seu programa són consolidar l’ESADIB com a promotora de l’actor-creador, potenciar la relació amb l’àmbit universitari, que el centre actuï de catalitzador de les iniciatives en les arts escèniques de la comunitat i ser punt d’encontre d’investigadors i creadors, així com promoure convenis amb els centres de formació i producció teatral.

El director acadèmic de l’ESADIB també té com a objectiu la projecció dels valors de la formació que l’escola ofereix als seus alumnes, que permet desenvolupar un ample ventall de funcions a més de l’ofici de l’actor o actriu.