ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

El Consell de Ministres del passat 23 d’octubre aprovà el reial Decret d’ordenació dels ensenyaments artístics superiors que permet la seva plena i efectiva incorporació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els alumnes que cursin ensenyaments artístics superiors obtindran el títol de Graduat en Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny o Arts Plàstiques.

A més el RD regula els ensenyaments artístics en tres cicles, de manera que les escoles superiors podran oferir els ensenyaments de Grau, de Màster en ensenyaments artístics (postgrau) i estudis de Doctorat (en col·laboració amb les Universitats), i estableix les directrius per al disseny dels títols corresponents.

Aquesta incorporació a l’Espai Europeu d’Educació Superior permet la incorporació al sistema de crèdits ECTS i l’expedició del Suplement Europeu al Títol per tal de promoure la mobilitat dels estudiants i titulats en l’espai europeu.

Documents