NOVETATS A LES PROVES D’ACCÉS 2011-2012

Les proves d’accés de l’ESADIB per al curs 2011-2012 tindran una nova normativa seguint la resolució de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear aprovada el 10 de gener de 2011on es regulen les proves d’accés dels ensenyaments artístics superiors de grau d’Art Dramàtic a les Illes Balears.

Aquestes novetats afectaran tant als aspirants amb requisits acadèmics com a les persones de més de denou anys que no reuneixen els requisits acadèmics:


a) Accés per a les persones que tenen requisits acadèmics:

·Podran accedir a les proves d’accés aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat o que hagin superat la prova d’accés a la universitat per majors de vint-i-cinc anys.

·També podran accedir a les proves d’accés aquelles persones majors de 19 anys sense requisits acadèmics que estiguin exemptes de fer la prova per als aspirants que no reuneixen els requisits acadèmics, (punt 2.4 del BOIB núm. 8, pàg. 5,de 15-01-2011).

·Aquests aspirants hauran de superar la prova específica d’accés que estableix l’ESADIB i que es durà a terme durant el mes de juliol de 2011 al mateix centre. La prova, els continguts es troben a l’annex 4, constarà d’un exercici teòric, uns exercicis tècnics de moviment, veu, dicció i música, i la preparació i presentació de dues representacions individuals de teatre de text.

b) Accés per a les persones més grans de denou anys que no reuneixen els requisits acadèmics:

· Aquests aspirants hauran de superar una prova que acrediti que tenen la maduresa suficient en relació amb els objectius de batxillerat. La convocatòria d’aquesta prova la realitza la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent del Govern Balear i serà comuna per a tots els ensenyaments artístics de grau de les Illes Balears. Els continguts de la prova, que es troben a l’annex 2, hauran d’acreditar que l’aspirant posseeix els coneixements, les habilitats i les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments artístics superiors. La prova es realitzarà el 4 de maig. Més informació al telèfon de la Conselleria 971 17 71 81

·Un cop superada la prova, els aspirants hauran de presentar-se a la prova específica d’accés establerta per l’ESADIB conjuntament amb els aspirants que tenen requisits acadèmics en el mes de juliol de 2011.

Si en voleu més informació telefoneu al 971713628 o envieu un correu electrònic a info@esadib.com

Documents