El laboratori
de l’actor
i la paraula

Espai de recerca destinat a l’exploració dels recursos expressius de la veu parlada i del treball de l’actor sobre el text literari per a la seva encarnació mitjançant la parla escènica.

El laboratori va estar coordinat pel Dr. Martí Fons Sastre i dirigit per Pere Fullana, professor d’Àrea de coneixement d’Interpretació. Amb la col·laboració de Begoña Frutos Fuentes, professora de veu en la Real Escola Superior d’Art Dramàtic –RESAD–.

Objectius

 • Ampliar els recursos expressius de la veu parlada
 • Proporcionar eines tècniques per a l’emissió lliure de la veu
 • Aprendre a connectar la veu amb els pensaments, les sensacions i les emocions per a poder comunicar als interlocutors
 • Sistematitzar el domini dels processos fonològics dins dels contextos que els corresponen
 • Explorar les possibilitats de caracterització del personatge dramàtic o d’un text a partir de la pronunciació
 • Adquirir un domini adequat dels elements prosòdics fonamentals: ritme, entonació, accent
 • Desenvolupar la versatilitat sonora dels textos poètics, èpics i dramàtics

Fases
i continguts

1a FASE: Consciència corporal i tècnica de la veu
Continguts:
1. Coneixement anatomicofisiològic de l’aparell fonedor
2. Reconeixement i consciència vocal
3. Entrenament i preparació vocal
4. Domini de tots els aspectes de la tècnica vocal: respiració, fonació, articulació, emissió, ressonància

 

2a FASE: L’Expressió oral
Continguts:
1. Articulació i vocalització
2. La comunicació oral: connexió de la veu amb el receptor, la veu i l’espai, la veu i el moviment
3. Els components expressius de la veu parlada: to, intensitat, temps, ritme, accent
4. L’acció física i l’acció verbal

 

3a FASE: El treball de l’actor sobre la paraula i el text
Continguts:
1. Consciència de la pròpia parla
2. Coneixements dels elements bàsics per a la dicció d’un text en vers i en prosa
3. Organització del pensament en la elocució del text
4. Expressivitat del llenguatge figurat per a la creació del personatge
5. Estudi d’escenes i textos concrets per a la seva escenificació

El laboratori
de l’actor
i el gest

El laboratori és un espai de recerca inscrit en la nova teatrología experimental. El camp de recerca articula un procés d’anàlisi en relació al moviment significatiu de l’actor i els mecanismes de creació del Teatre físic, definint-se la figura de l’actor-creador investigador.

El projecte va estar dirigit per Maite Villar Martínez – doctora i professora de l’Àrea de Moviment a l’ESADIB– amb la col·laboració del professor Norman Taylor –professor d’Anàlisi del Moviment a l’ESADIB–.

Objectiu
general

Estructurar un procés de recerca en relació al moviment significatiu i el procés creatiu de l’actor corporal, determinant el mètode de creació que va de la tècnica a la representació.

Objectius
específics

1) Definir en la pràctica els conceptes que estructuren una gramàtica corporal amb valor genèric i extrapolable, que prenen com a punt de partida l’estudi de les diferents aportacions més rellevants en la corporalitat de l’actor sorgides al llarg del segle XX.

2) L’estudi i l’anàlisi de la Gramàtica corporal de Etienne Decroux com a vocabulari propi per a l’actor, definint els processos de creació que d’ella es deriven.

3) Anàlisi del procés dramatúrgic de creació en relació al Teatre Físic: traduir pensament en moviment, construcció de la partitura, fixació i transcripció.

4) La dramatúrgia evocativa, constatació que el procés de recerca-creació escènica articula un estil de creació autònom i amb identitat pròpia: el teatre gestual.

Fases de recerca i metodologia

El trainning corporal de l'actor a partir de l'anàlisi de les gramàtiques corporals creades a l'inici del segle XX que configuren el Teatre físic contemporani

Objectiu:
Preparació i adequació corporal prèvia a l’estudi de la tècnica corporal

Metodologia:
Procés metodològic deductiu de recerca.
Exercicis de base relacionats amb:

 • la rítmica en la seva concepció física de l’espai
 • la biomecànica en la seva relació amb la formació física de l’actor i la cronologia del moviment
 • l’anàlisi del moviment en relació a l’observació dels fenòmens de la naturalesa i la incorporació de les dinàmiques dels elements que la constitueix

Estudi i anàlisi de la Gramàtica corporal de Etienne Decroux

Objectius:

 • Anàlisi de la consciència corporal i projecció del cos en l’espai
 • Transcendir la gimnàstica de la gramàtica cap a un espai dramàtic i teatral
 • Estudi dels continguts de la gramàtica: la primacia del tronc, la dissociació, els aïllaments i la capacitat d’independència articulatòria
 • Anàlisi dels elements que defineixen el moviment significatiu de l’actor: l’estudi del pes, el contrapès i el desequilibri físic que desencadena el desequilibri emocional, estudi de les gammes d’actuació; l’abstracció i l’estilització
 • Dotar a l’actor d’eines tècniques que li atorguen llibertat de creació

 

Metodologia:

 • El treball davant el mirall educa en l’actor el seu coneixement de la representació física i la reconstrucció interna del moviment analitzat
 • Interiorització del moviment i integració com a vocabulari propi

Traduir pensament en moviment

Objectius:

 • Aplicació de la tècnica analítica a propostes teatrals concretes.
 • La gramàtica com a vocabulari corporal unificador per a l’actor que posi en funcionament els desencadenants del procés per a traduir pensament en moviment, buscant la consecució coherent entre el concepte tècnic-analític i l’interpretatiu.
 • L’experiència del pensament: el moviment psíquic, l’espai emocional, l’anàlisi dels estats emocionals de l’actor en moviment.
 • La interpretació física dels conflictes del personatge.
 • Estilització i abstracció física de la realitat metafísica.

 

Metodologia:

 • La improvisació com a praxi teatral: eina de recerca i procediment creatiu.

Creació i composició

 • Estructurar tècnica i interpretativament escenes utilitzant com a vocabulari la gramàtica corporal.
 • Construcció de la dramatúrgia corporal partint del moviment significatiu de l’actor.
 • Fixació del material. Introducció al procés de coreografia de la partitura corporal.

Finançament

Projecte finançat en la seva integritat per accions especials R+D amb fons europeus FEDER, amb referència de projecte AAEE011/2012 aconseguit per concurrència competitiva en la convocatòria de 2012 de la Direcció d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.