El passat 30 de març de 2021 el Patronat de la FESMAE va aprovar les bases que han de regir la selecció dels directors/es provisionals de la Fundació i va delegar les funcions de nomenament de la Comissió de Selecció en el president del Patronat.

El 14 de maig de 2021 es va publicar l’anunci del president del Patronat de la Fundació, relatiu a la convocatòria del concurs per a la selecció provisional del director de l’ESADIB.

Seguint així les bases de la convocatòria s’ha constituït una Comissió de Selecció, formada per cinc membres, els quals es distribueixen de la següent manera:

  • Tres representants de l’Administració educativa: un inspector d’educació, un director del mateix tipus de centre docent i un membre de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
  • Un representant de l’alumnat del centre.
  • Un representant del professorat del centre.

D’aquesta manera queda constituïda de la següent manera, la Comissió de selecció del concurs per la selecció del director/a provisional de l’ESADIB:

  • En la qualitat d’inspectors del Departament d’inspecció Educativa:

– Sr. Miquel Ángel Tirado Ramos (president titular)

– Sr. Josep Lluís Bonnín Roca (president suplent)

  • En la qualitat de directors de centres docents:

-Sra. Maria Coloma Aulet Caldés (secretària titular)

-Sra. Maria Antònia García Barceló (secretària suplent)

  • Com a representant de l’alumnat de l’ESADIB

– Sra. Andrea López Moreno (titular)

– Sra. Maria del Mar Pastor Vidal (suplent)

  • Com a representant del professorat de l’ESADIB

– Sr. Xavier Frau Pascual (titular)

– Sr. Mateu Grau Vich (suplent)

Podeu consultar  aquí l‘Acta signada pel president del Patronat a data de 21 de juliol de 2021

*Informació actualitzada a dia 27 de juliol de 2021*

A continuació es publica l’Acta final signada per la comissió de selecció del director/a de la ESADIB